Menu

Blog posts July 2018

Nội soi sử dụng kiểm tra trên hệ thống tiêu hóa

Nội soi được dùng để chẩn đoán, đôi khi chữa trị có ảnh hưởng tới phần trên hệ thống tiêu hóa, bao gồm thực quản, dạ dày, phần đầu của ruột non

Định nghĩa
Nội soi https://pacifichealthcare.vn/noi-soi-tieu-hoa.html là một thủ tục được …

Read more

Xét nghiệm ADN cha-con là thế nào?

Xét nghiệm ADN https://pacifichealthcare.vn/xet-nghiem-adn-cha-con.html cha con được thực hiện bằng phương pháp so sánh thông tin ADN cá nhân của đứa trẻ với ADN của người cha giả định.

Xét nghiệm ADN cha-con là gì?

Xét nghiệm ADN cha con là một xét…

Read more

2 blog posts

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.